Polish (Poland)English (United Kingdom)
Maria Hune


Zatrudnienie:

kwiecień 2007 – profesor nadzwyczajny w Ośrodku Doradztwa i Wsparcia, Duńska Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet w Aarhus; obszary robocze: poradnictwo i wsparcie studentów chorych psychicznie w kontekście uczenia się, koordynator projektów.

styczeń 2002 – grudzień 2006 – Lider projektu „Wsparcie studenta” skupiającego się na wsparciu i poradnictwie na rzecz studentów z problemami psychicznymi na Uniwersytecie Południowej Danii; obszary robocze: zarządzanie projektami, w tym określanie, opracowywanie i inicjowanie projektu; poradnictwo i wsparcie studentów chorych psychicznie.

sierpień 1999 – grudzień 2001– Asystentka ds. projektów w ramach „Domu Most, Fontanna” w Odense, domu pracy i opieki dziennej dla osób chorych psychicznie; obszary robocze: ocena projektów, w tym przygotowanie sprawozdania z oceny;  wspieranie osób chorych psychicznie.

Wykształcenie:

kwiecień 2007 – tytuł magistra socjologii uzyskany na Uniwersytecie Kopenhaskim

Komitety sterujące / grupy robocze:

• Projekt Kim – grupy konwersacyjne dla samotnych młodych ludzi chorych psychicznie w Odense: Głównie rozwijanie metod pracy, metod oceny, ocena zdolności i upowszechnianie.

• Ośrodek Upowszechniania na Uniwersytecie Kopenhaskim – główny nacisk na dobre samopoczucie młodych studentów chorych psychicznie, w tym organizacja dnia tematycznego nt. potrzeby poradnictwa i wsparcia dla studentów chorych psychicznie oraz opracowanie dokumentu z propozycjami działań.

• Dom Most, Fontanna w Odense – głównie młodzi ludzie chorzy psychicznie, w tym opracowanie dostosowanych do ich potrzeb metod prac projektowych, metod oceny, upowszechnianie i współpraca z uczestnikami zewnętrznymi.

Raporty:

• Praca „Życie na ziemi niczyjej”. Socjologiczne badania terenowe skupione na konsekwencjach rozpoznania choroby psychicznej u młodych studentów dla procesu formowania się ich tożsamości;

• Raport dla Ministerstwa Spraw Socjalnych: „Wsparcie Studenta”: empiryczna analiza problemów i potrzeb studentów z poważnymi problemami psychologicznymi;

• Raport dla władz gminy Odense: Ocena Domu Most, Fontanna w Odense.

Referaty konferencyjne:

• Kongres FEDORA w Berlinie: „Uczenie się sposobów uczenia się”;

• VIA – konferencja psychiatrii multidyscyplinarnej, Silkeborg: „Profesjonalne wsparcie studentów z zaburzeniami psychicznymi w perspektywie uczenia się”;

• Letni Uniwersytet FEDORA w Leiden, Holandia: „Życie na ziemi niczyjej”;

• Ośrodek Wiedzy Psychiatrii Środowiskowej – dzień tematyczny poświęcony młodym ludziom słabszym społecznie: „Młody student chory psychicznie”;

• powiat Funen i gmina Odense: Dobre praktyki w pracy w obszarze psychiatrii środowiskowej: „Znaczenie edukacji dla młodych ludzi chorych psychicznie”.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

• Tożsamość społeczna;

• Znaczenie doradztwa i wsparcia dla studentów chorych psychicznie w perspektywie uczenia się;

• Młodzi ludzie z zaburzeniami psychicznymi w kontekście edukacyjnym, w tym znaczenie edukacji dla młodych ludzi z zaburzeniami psychicznymi;

• Strategie radzenia sobie;

• Społeczna i kulturowa integracja i włączanie;

• Procesy uczenia się – uczenie się przez całe życie.

 

 

 
Uniwersytet Jagielloński
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Retoryka 1/210
31-108 Kraków
tel.: (0-12) 424 29 50
bon@uj.edu.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!